Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Cases

Visie- en strategieontwikkeling

Visie- en strategieontwikkeling

Huisartsenpraktijk Joosten – Koekkoek – Olde Riekerink in Denekamp heeft dankzij Roset weer een heldere toekomstvisie De vraag aan Roset was duidelijk; willen jullie ons helpen met het opstellen van een nieuwe praktijkvisie? De situatie waarin de Denekampse huisartsen zaten, was ingewikkeld. Ze hadden te maken met opvolging en moesten zich gelijktijdig richten op nieuwbouw en verhuizing naar een complex met meerdere zorgaanbieders. De mening over het gevolgde visietraject bij Roset is positief: “Op een positief kritische manier werden we bij de les gehouden.” “Het begon eigenlijk toen we een nieuwe collega hadden aangetrokken, als beoogd opvolger voor één van de huisartsen,” vertelt Gerard Koekkoek. “We kenden hem goed omdat we hem zelf hadden opgeleid, maar na een tijdje samenwerken bleek, dat we toch allemaal onze eigen ideeën hadden over de toekomst van onze praktijk. Omdat ik zelf de kaderopleiding Beleid en Beheer volgde, herkende ik deze signalen en kwamen we op de gedachte dat een visietraject nodig was om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Maar duidelijk was ook dat iemand anders de begeleiding moest doen, om te voorkomen dat mijn blinde vlekken of mening in de weg zou staan. Daarbij moest ook ik mijn inbreng kunnen hebben. Zo kwamen we terecht bij Roset, dat we toch al kenden via allerlei andere ondersteuningsprojecten.” Handen vol Roset werd duidelijk gemaakt dat ze een visie wilden in verband met de opvolging, maar gelijktijdig ook hun intrek zouden nemen in een nieuw centrum, waarin naast een andere huisartsenpraktijk ook nog een apotheker zijn intrek nam. “We hebben er bewust voor gekozen niet ook meteen een onderzoek te starten naar een samengaan met die collega-huisartsen, ook al lag dat voor de hand. Dat was echt een stap te ver voor ons. We vonden dat we de handen al meer dan vol hadden aan deze twee vraagstukken. Bovendien hebben we in andere praktijken vaak genoeg gezien dat een samengaan ook tot grote problemen kan leiden. Het wil overigens niet zeggen dat we op termijn een extra visietraject voor een samengaan uitsluiten, maar we wilden eerst onze eigen visie duidelijk voor ogen hebben.” ‘Leuk en jeuk’ Over het visietraject is Gerard Koekkoek zeer te spreken. “Eerst hield Peter Nijhof van Roset met ieder apart een interview om te onderzoeken waar je kernwaarden, ambities, speerpunten en drijfveren zitten. Maar ook om vast te stellen waar eventueel leuk en jeuk zit. Daarna zijn we anderhalve dag de hei op geweest om ze aan elkaar te spiegelen. Daar zijn door Roset die punten stuk voor stuk naar voren gebracht en is gekeken welke kernwaarden we delen, waar we ons allemaal in kunnen vinden. Dat was nog een hele klus.” Zoektocht Het is een zoektocht naar terminologie. Iedereen wil kwaliteit, maar mag dat alles kosten? Dat is voor iedereen anders. Zo zijn veel meer dingen subjectief. Roset was daar heel scherp op. Want als je stelt dat je een laagdrempelige en toegankelijke praktijk wilt, wat is dat dan? Heb je dan avondspreekuur? Ben je dan altijd telefonisch bereikbaar? Klopt de realiteit van de praktijkvoering met wat je zegt te willen uitstralen? Zo ging Roset op een aangenaam confronterende manier met je in gesprek. Is dat een gewenst antwoord of beweegt jou dat ook echt? Zo ging het ook met het begrip ‘kwaliteit’. Daar vroegen ze bijvoorbeeld waaraan nu te zien is dat we daarmee bezig zijn. Daarmee werd je gedwongen om het concreet te maken.” “Dat helpt ons dus echt.” Nadat de huisartsen samen een visie hadden geformuleerd, die overigens later nog is bijgeschaafd, werd gesproken over de stappen die gezet moesten worden om het doel en de visie te verwezenlijken. Koekkoek: “Zo werden we stap voor stap door het traject geleid en is uiteindelijk zelfs nog een plan van aanpak opgesteld, waarbij we drie pijlers hanteren; omgeving, medewerkers en organisatie. Per pijler leverde dat ongeveer tien stappen op. Zo zijn alle zaken benoemd die we nodig hebben om ons doel te bereiken. Het is daarmee heel concreet geworden, waardoor we het ook elke keer goed met elkaar kunnen bespreken. Dat gebeurt minstens één maal per jaar. Het mooie nu is dat zo’n visie op papier staat. Dat helpt ons dus echt. Als je van elkaar niet weet wat je hebt afgesproken, is het veel moeilijker elkaar daarop aan te spreken. Juist nu het op papier staat, weet je bij bepaalde besluiten wat er binnen onze visie past en wat niet.” Voortvarend De voorbereiding en gesprekken hebben slechts enkele maanden in beslag genomen. “We hebben dan ook duidelijk voor het scenario voortvarend gekozen, aangezien we ons ook op de nieuwbouw moesten richten. Er is nog geen vervolg gepland, maar we willen graag nog eens opnieuw in gesprek als alles is bezonken, zodat we er nog eens met de stofkam doorheen kunnen. Nu we binnen onze eigen praktijk klaar zijn, kan ik me goed voorstellen dat we op termijn nog eens in gesprek gaan met alle deelnemers in het centrum. Dan stappen we zeker weer naar Roset, want zij zorgden ervoor dat het niet zwaar of zwaarmoedig werd. Het was gewoon echt heel erg prettig. Niets om tegenop te zien en bovendien super effectief. Het is ons al met al heel goed bevallen.”

Multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare zwangeren

Multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare zwangeren

“Dankzij Roset hebben we een doorbraak geforceerd.” De afgelopen maanden heeft de werkgroep Kwetsbare Zwangeren gezocht naar eenheid in beleid. Probleem daarbij was vooral een oplossing te vinden wie de kar moest trekken en als eerste aanspreekpunt moest gaan fungeren. “In de door Roset georganiseerde workshop kregen we het juiste inzicht,” zegt Karine Essink. Als klinisch verloskundige van het ZGT is zij voorzitter van de werkgroep. “We liepen vast, maar dankzij de helicopterview van Roset konden we de juiste vragen stellen. Daardoor was het antwoord snel gevonden.” Het eerste aanspreekpunt voor de groep kwetsbare zwangeren indien noodzakelijke zorg niet is geregeld is de JGZ (Jeugd Gezondheidszorg verpleegkundige) geworden. “Eigenlijk is dit een logische keuze. Deze verpleegkundige werkt overkoepelend in de zorg en is ook bovenlokaal,” aldus Essink. “Want de uitdaging was om het voor iedereen in heel Twente op dezelfde manier in te richten. Samenwerking op dat gebied was tot nu bepaald niet vanzelfsprekend. Nu duidelijk is dat de JGZ de spin in het web wordt als het gaat om kwetsbare zwangeren, is dat in ieders voordeel.” Goed werk verricht In de werkgroep Kwetsbare Zwangeren zitten eerstelijnsverloskundigen, kraamzorg, JGZ, een gynaecoloog en verloskundigen uit de tweede lijn. Essink: “De werkgroep heeft goed werk verricht. Zo hebben we onder meer als screeningsinstrument ‘Mind2Care’ gekozen. Het is de bedoeling dit digitale instrument bij iedere zwangere te gebruiken. Daarmee worden de risico’s in beeld gebracht en kan een zorgpad starten. In het zorgpad wordt aangegeven wat er moet gebeuren nadat een probleem (huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische aandoening of een verkeerde leefstijl) is gesignaleerd. Dat zorgpad wordt tot nu toe vanuit ieders perspectief anders opgezet. Daarnaast is het ook in elke gemeente weer anders geregeld. Door alles in lijn te brengen, wordt het voor iedereen heel verhelderend. Dat geldt ook voor de richtlijn voor het huisbezoek die we hebben ontwikkeld.” Doorbraak Dat moet allemaal nog wel breed geïmplementeerd worden, maar het huisbezoek loopt al op enkele plekken. Nu Roset ons heeft geholpen een doorbraak te forceren, willen we het plan dit voorjaar klaar hebben, waarna het over de hele regio kan worden uitgerold. Dat wordt nog wel een uitdaging, maar we hopen dat Roset ons ook daarvoor nog wat tips kan verstrekken.” Scoop van de opdracht De werkgroep kwetsbare zwangeren had een keuze gemaakt voor het screeningsinstrument Mind2Care en een richtlijn prenataal huisbezoek uitgewerkt. Ook zijn diverse (concept) zorgpaden ontwikkeld. De werkgroep stagneerde: “Er zijn nu veel zorgpaden en de samenwerkingspartners per gemeente zijn divers. Hoe geven wij zorgpaden en samenwerking vorm? Wij lopen vast.” Roset inventariseerde met stakeholders het huidige proces en de knelpunten. Begin november werd een workshop met de deelnemers van de werkgroep Kwetsbare zwangeren georganiseerd. De volgende twee kernvragen stonden centraal: “Wat zijn de rollen en is een gepaste structuur voor zorgpaden?” en “Hoe en met wie geef je de samenwerking binnen een zorgpad vorm?” Roset faciliteerde de workshop. Met de resultaten kan de werkgroep de volgende stappen zetten om de zorg voor kwetsbare zwangeren in Twente te versterken.  

Visietraject

Visietraject

Oldenzaals gezondheidscentrum stelt heldere gezamenlijke visie op met ondersteuning van Roset Oldenzaal krijgt binnenkort een gloednieuw gezondheidscentrum, waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apotheker, het huisartsenlab en thuiszorg onder één dak komen. Maar daar blijft het volgens Carin Pipers van Roset zeker niet bij. “De betrokkenen hebben in een visie verankerd dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Hun wens is meer te bieden dan een bedrijfsverzamelgebouw waarin verschillende zorgverleners gevestigd zijn.” Op dit moment is de bouw van het nieuwe pand in volle gang. De huisartsen beseften dat behalve een gebouw, een gezamenlijke visie en koers noodzakelijk is om de toekomstige samenwerking met elkaar en andere zorgverleners vorm te geven. Ze benaderden Roset voor ondersteuning en begeleiding. “Eerst heeft Roset interviews gehouden met iedere afzonderlijke huisarts, de apotheker, de fysiotherapeut en de praktijkmanager. In deze gesprekken zochten wij antwoorden op vragen als: waarom wil men samen in een gezondheidscentrum, wat zijn verwachtingen, maar ook naar de kernwaarden van hem of haar. Wat beweegt hen en waardoor worden ze geraakt? Dat soort essentiële zaken,” aldus Carin Pipers. Deze informatie is gebruikt voor een sessie met de huisartsen om tot een eerste vormgeving van de visie en samenwerking te komen. Daarin kwam duidelijk naar voren dat er sprake moest zijn van een persoonlijke benadering, betrokkenheid en toegankelijkheid zowel in zorg als werkgever Belangrijke waarden die alle betrokken graag geborgd zien in de nieuwe visie. Ook bleek al snel dat iedereen ook graag stappen wil zetten op innovatief gebied en samenwerking erg belangrijk wordt gevonden. Tijdens het proces werd duidelijk hoe de visie eruit moest komen te zien. Pipers: “Dat hebben de partners zelf gedaan. Roset had de rol van facilitator, heeft de huisartsen gevoed met ontwikkelingen die zij ziet in de zorg en begeleid in het proces van formulering. Het is natuurlijk wel mooi hoe de gezamenlijke visie bij de huisartsen in die dagen groeit.” “De huisartsen willen heel duidelijk samen optrekken, de zorg beter organiseren en daar ook samen verantwoordelijk voor zijn. Ze willen samen met de andere disciplines en de patiënt complete zorg op maat leveren. Door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen deze waar mogelijk en zinvol toe te passen, is de patiënt verzekerd van goede zorg. De patiënt wordt daarbij duidelijk als een gelijkwaardige partner in zijn zorgproces gezien.” Al met al een behoorlijk onderscheidende visie die richting gaat geven aan de ontwikkeling van het gezondheidscentrum. De komende tijd zullen we nog contact houden om te zien of het ook gaat brengen wat men ervan verwacht had, al blijft het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Het is immers een startpunt van een proces van organisatieontwikkeling.

Zorgvernieuwing ‘Eenmalige consultatie medisch specialist (ECMS)’

Zorgvernieuwing ‘Eenmalige consultatie medisch specialist (ECMS)’

Het project Eenmalige consultatie medisch specialist (ECMS) is een initiatief van de partners in het Zorgnetwerk Zenderen. In ECMS kan de huisarts een patiënt insturen voor een eenmalig consult bij de medisch specialist. Zonder dat het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken. Deelnemers zijn de huisartsen, zorggroepen, Twentse ziekenhuizen en zorgverzekeraar Menzis. Carin Pipers, adviseur bij Roset was projectleider en facilitator van het project ECMS. De pilot van het ziekenhuis MST met de maatschappen neurologie, interne en reumatologie liep van 1 april 2016 tot 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle huisartsen in het adherentiegebied van MST voor deze specialismen inzenden voor ECMS. Opschaling naar meer specialismen is in voorbereiding. Van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 hebben vanuit het ziekenhuis ZGT kindergeneeskunde en dermatologie aan de pilot deelgenomen. De pilot is geëvalueerd en op basis hiervan besloten vooralsnog niet verder te gaan met deze vorm van consultatie. Doelstelling In ECMS stuurt de huisarts een patiënt in voor een eenmalig consult bij de medisch specialist. Het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken. De huisarts kan ook een e-consult aanvragen. Het eenmalig consult wordt gebruikt bij twijfels over de diagnose of behandelbeleid. Uitgangspunt is, dat de patiënt in de eerste lijn behandeld kan worden. Door consultatie vindt een betere selectie plaats van wie wel en wie geen specialistische zorg nodig heeft. Consultatie vergroot de kennis van de huisartsen. De medisch specialisten in de tweede lijn zien vooral patiënten die daar echt thuis horen. Met ECMS wordt specialistische kennis ingezet zonder dat de patiënt de (financiële) grens van eerste naar tweede lijn passeert. In het project maakt de huisarts vooral gebruik van het klinische beoordelingsvermogen van de specialist; zonder gebruik te maken van aanvullende ziekenhuisdiagnostiek. In 2017 verscheen een artikel over ECMS in De Eerstelijns. Klik hier voor het artikel. Rol van Roset ECMS is een procesinnovatie. In de rol van facilitator, adviseur en projectleider heeft Roset samen met de betrokken specialisten en huisartsen de gewenste patiëntenpopulatie gedefinieerd. Een nieuw integraal proces is voorbereid en de uiteindelijke businesscase is opgeleverd. Eveneens zijn de procedures en het declaratieproces ingericht. Het project werd voortdurend gemonitord op procesuitkomsten en op de ervaringen van deelnemers en patiënten. Op basis van de uitkomsten hebben MST, Menzis en THOON besloten het eenmalig consult om te zetten in reguliere zorg. Roset heeft al haar ervaringen met het project naar de projectleiders van deze organisatie over gedragen.

Zorgnetwerk Zenderen

Zorgnetwerk Zenderen

Het zorgnetwerk ‘Zenderen’ dat aanvankelijk in opdracht van de LHV Twente verder vorm kreeg en waarin nu alle betrokken partners integraal opdrachtgever zijn voor Roset. Roset heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten en faciliteren van deze netwerkstructuur en levert momenteel de netwerkmanager, projectmanagers en projectondersteuning voor de verschillende initiatieven en projecten. Roset treedt nog steeds op als onafhankelijke ‘facilitator’ en vormt het projectbureau voor alle gezamenlijke projecten en initiatieven voor het zorgnetwerk Zenderen. Achtergrond en opdrachtbeschrijving Huisartsen, ziekenhuizen, organisaties voor ouderen en thuiszorg, revalidatiecentra, GGZ en jeugdzorg werkten in vaste verhoudingen met elkaar samen, waardoor de zorgsector steeds vaker met een haast onmogelijke paradox geconfronteerd. Want terwijl de kosten stijgen, dalen de inkomsten en het rendement van zorgorganisaties, en stijgt het aantal bezoeken per patiënt in de huisartsenpraktijk. Daarnaast wil het kabinet laagcomplexe en veelvoorkomende zorg onder regie van de eerste lijn brengen. Gezien al deze veranderingen heeft de Huisartsenkring Twente van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2013 drie werkconferenties georganiseerd over toekomstbestendige zorg in de regio Twente. Dit initiatief staat bekend als het samenwerkingsinitiatief ‘Zenderen’. Op de eerste bijeenkomst werd voor elk thema waaraan partijen gezamenlijk invulling wilden geven, een bestuurlijke themagroep ingesteld. Tijdens de tweede conferentie in 2014 werden vijf bestuurlijke themastuurgroepen benoemd door de Twentse zorgaanbieders. Samenwerking 1e & 2e lijn Spoedzorg Ouderenzorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zenderen I De eerste werkconferentie vond plaats in het dorp ‘Zenderen’ en is sindsdien een begrip geworden in de Twentse gezondheidszorg. Tijdens deze eerste conferentie werd gedebatteerd over hoe partijen samen toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger kunnen bewerkstelligen. Zenderen II De werkconferentie heeft in 2014 een vervolg gekregen tijdens Zenderen II, waarin door de deelnemers enkele thema’s en concrete projecten zijn benoemd. Bij het opstarten van o.a. deze initiatieven werd geconstateerd dat partijen behoefte hebben aan een strakkere regie op projecten en gecoördineerde afstemming tussen de diverse thema’s. Hiervoor is in april 2014 de hulp van Roset ingeroepen. De begeleiding van Roset bestond in het begin vooral uit ‘kwartiermaken’ en het inrichten van een afstemmings- en overlegstructuur. Ook werd onderzocht wat de verwachtingen en gezamenlijke ambities van de partners waren. In deze fase werden in verschillende bestuurlijke themagroepen kansrijke (gezamenlijke) projecten benoemd. Verschillende projecten werden pragmatisch en pionierend opgestart, omdat het opdrachtgeverschap niet of nauwelijks was vastgelegd en de activiteiten vanuit een informeel karakter werden begeleid. Echter, naarmate de initiatieven vorderden, groeide ook het verschil van verwachtingen van diverse partners. Deze ontwikkeling bleek een risico voor het succes van Zenderen. Op aanbeveling van onze senior adviseur, die de rol van kwartiermaker invulde, werd een concept ‘samenwerkingsovereenkomst Zenderen’ opgesteld. Met deze overeenkomst verbonden en committeerden partijen zich aan de beschreven rollen en verantwoordelijkheden binnen een (gezamenlijk) project of initiatief. Hierdoor werd de slagingskans van een project vergroot en kon bijvoorbeeld een projectmanager binnen veilige bandbreedtes opereren met een duidelijke opdrachtgever (stuurgroep). Zenderen III Op 14 oktober 2015 werd de bijeenkomst Zenderen III gehouden. De deelnemende partijen besloten dat de tijd rijp was over te gaan op een meer formele vorm van integrale samenwerking op basis van een gezamenlijke ambitie en strategie. Een volgende te nemen stap was een meer geformaliseerde governance structuur neer te zetten, waarin integraal opdrachtgeverschap (coördinatiegroep) werd vastgelegd. Daarbij werd een (integrale) projectmatige aanpak van activiteiten gehanteerd en is er verder geprofessionaliseerd. Het hoger doel van de samenwerking in de netwerkorganisatie Zenderen is om toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg te faciliteren, zodat de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in Twente verbeterd. Vanuit dit doel is elke actor erop gericht om in gezamenlijkheid waarde te creëren voor zorgvragers, uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Projecten en samenwerkingsactiviteiten tussen partners dienen bij te dragen aan de volgende gezamenlijke ambities: Preventie en zelfmanagement laten werken; Informatie en dagelijkse zorg rond de patiënt organiseren; Diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid); Differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie. Samenwerkingsovereenkomst Met deze ontwikkelingen is er een geformaliseerde netwerkorganisatie ontstaan, krijgt de visie in samenhang met de verschillende doelen een diepere betekenis en vindt implementatie sneller en effectiever plaats.

Spoedpost Enschede

Spoedpost Enschede

Sinds 11 januari 2016 werken de huisartsenpost Enschede (HAP), onderdeel van Huisartsendienst Twente Oost (HDT-Oost) en de spoedeisende hulp (SEH) van Medisch Spectrum Twente (MST) nauw samen in de nieuwe Spoedpost aan de Beltstraat in Enschede. Roset heeft beide organisaties begeleid bij het vormgeven van deze samenwerking. Al in 2010 hebben de besturen van beide organisaties uitgesproken dat zij zich als goede buren en samenwerkingspartners willen vestigen in de nieuwbouw van het MST. Er is toen gekozen voor een situatie waarbij beide organisaties zelfstandig functioneren, maar streven naar één samenwerkend systeem. Het project is in het najaar van 2014 concreet gestart met een kick-off bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was kennismaking met de leden van de stuurgroep, werkgroepen en de projectadviseur van Roset. Tevens werd het startsein gegeven voor inhoudelijke uitwerking van de samenwerking. De werkgroep ‘inhoudelijke afstemming’ heeft invulling gegeven aan de samenwerking op het gebied van medisch urgente zorg tijdens de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren). De eerste drie sessies bestonden uit praktische workshops waarbij het kennen en verkennen van elkaars cultuur centraal stond. Vanuit deze inventarisatie is focus aangebracht en heeft men gezamenlijk de mogelijkheden voor samenwerking en de visie hierop uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt in de samenwerking is dat de patiënt slechts één keer wordt getrieerd. De werkgroep ‘IT en telefonie’ heeft in beeld gebracht op welke wijze de samenwerking met IT en telefonie ondersteund dient te worden. De resultaten van de werkgroepen zijn vastgelegd in een eindrapportage. Deze is in september 2015 goedgekeurd door de stuurgroep en vervolgens bestuurlijk door beide organisaties vastgesteld. Gedurende de periode tot de opening van de nieuwe Spoedpost is hard gewerkt aan het concreet invulling geven aan de beoogde samenwerking. Hiervoor is een andere projectorganisatie ingericht met een werkgroep ‘uitwerking werkproces zelfverwijzers/ IT en telefonie’ en een werkgroep ‘communicatie’. De samenwerking is op 6 januari 2016 door beide organisaties officieel bekrachtigd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Door de samenwerking binnen de Spoedpost, kan de patiënt die dringend medische zorg nodig heeft nog sneller en beter worden geholpen. Roset heeft met haar inzet een bijdrage geleverd aan een goede organisatie van medisch urgente zorg in de regio Enschede.

Palliatieve Thuiszorg

Palliatieve Thuiszorg

Onderzoek wijst uit dat veel mensen thuis, of in een omgeving die als thuis voelt, willen sterven. De begeleiding van patiënten in deze laatste levensfase is voor huisartsen een intense ervaring die veel van hen vraagt en soms ook leidt tot onzekerheid. Uit de praktijk blijkt dat huisartsen, maar ook wijkverpleegkundigen met ruim 90 procent zekerheid een inschatting kunnen maken welke patiënten in hun praktijk binnen een jaar zullen overlijden. Op deze groep patiënten in de huisartsenpraktijk richt de PaTz methodiek zich en is de toegevoegde waarde voor zowel de patiënt als de zorgprofessionals het grootst. Roset ziet een rol weggelegd voor het aanjagen en implementeren van vernieuwing in de zorg. Na enkele jaren proefdraaien in Amsterdam en vervolgens Rotterdam blijkt dat de PaTz methodiek effectief is. Eind 2015 vroeg de landelijke Stichting PaTz aan Roset de PaTz-methodiek te implementeren in Twente. Roset heeft de rol van aanjager en vernieuwer enthousiast opgepakt. Er werd een werkgroep met inhoudelijke sleutelfiguren gevormd. Hierin zitten naast Roset, drie kaderartsen Palliatieve Zorg, het IKNL, netwerkcoördinatoren en twee palliatief verpleegkundigen. Roset organiseerde samen met de werkgroep een druk bezochte informatieavond voor huisartsen en wijkverpleegkundigen uit de regio Twente. Momenteel inventariseert de werkgroep de belangstelling onder huisartsen voor deelname aan een PaTz groep. De volgende stap is het organiseren van PaTz-groepen samen met geïnteresseerde en enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen. De belangstelling voor deelname aan een PaTz groep in Twente is onverwacht groot, wat betekent dat de huisarts deze problematiek herkent en de vernieuwing als relevant ervaart. Hoe werkt het en wat levert het op? In een PaTz-groep komen huisartsen en wijkverpleegkundigen zes keer per jaar bijeen om, met behulp van een palliatief zorgregister, patiënten te markeren voor de palliatieve fase. De nadruk wordt gelegd op het vroegtijdig herkennen van de palliatieve fase en het proactief inzetten van beleid. Op die manier worden de te verwachten zorgproblemen tijdig in kaart gebracht. Uit onderzoek blijkt dat door te werken in deze PaTz-groepen, de organisatie en kwaliteit van de palliatieve thuiszorg verbetert. Wensen en behoeften van de patiënt worden eerder in kaart gebracht en besproken met zowel patiënt als naasten. Er is betere communicatie tussen de huisarts en wijkverpleegkundige en er worden afspraken gemaakt over de nodige zorg en behandeling. De groepen vormen een ‘veilige’ omgeving voor intervisie; angsten en onzekerheden kunnen besproken worden en meeleven en emotionele ondersteuning zijn belangrijke elementen. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een PaTz-groep neem dan contact op met Irma IJsseldijk via i.ijsseldijk@roset-twente.nl voor meer informatie. Zie ook www.patz.nu    

Het adviesbureau voor de zorg uit Twente

Vergroot uw kansen in samenwerking

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×