Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Zenderen

Afgeronde initiatieven

Afgeronde initiatieven

Toelichting op de initiatieven Binnen het zorgnetwerk Zenderen zijn verschillende opdrachten uitgevoerd. Onderwerpen en opdrachten werden benoemd in de verschillende bestuurlijke themagroepen. Na een verkenning werden onderwerpen omgezet in een procesopdracht of een project. Om tot een succesvol proces of project te komen werden criteria gehanteerd die verwoord zijn in de samenwerkingsovereenkomst. Roset vervulde de rol van procesregisseur of projectleider. Verkenning van onderwerpen In de figuur staat een overzicht van onderwerpen die – op verzoek van de bestuurlijke themagroepen – werden verkend.   Van proces naar project In de verkenning werden onderwerpen nader verduidelijkt en geanalyseerd. Hoe kijken de verschillende netwerkpartners tegen een gekozen onderwerp aan ? Er zijn vele perspectieven. Om verschillende redenen zijn daarom onderwerpen beperkt tot de verkenningsfase. Expertiseteam Geriatrie Twente De doelstelling van het project Expertiseteam Geriatrie Twente was het faciliteren en ondersteunen van de huisarts bij (complexe zorgvragen van) thuiswonende ouderen. Met onder andere de inzet van een specialist Ouderenzorg zou de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk kunnen worden verhoogd. Het project is geïnitieerd vanuit de bestuurlijke themagroep ouderenzorg van het Zorgnetwerk Zenderen. In een werkgroep met projectondersteuning van Roset is onderzocht hoe op de gebieden van eenmalige consultatie, geriatrisch assessment, polyfarmacie en medebehandeling de samenwerking tussen de huisarts en de specialist Ouderenzorg eruit kan zien. In de pilot deden acht huisartsenpraktijken en meerdere thuiszorgorganisaties in Twente mee. Tijdens de pilot bleek dat samenwerking tussen de huisarts en SO nog geen gemeengoed is. Het aantal consultaties door de SO bleek zeer beperkt en dus ook de resultaten waarop kon worden gemonitord. Om deze reden is door de stuurgroep besloten de pilot te stoppen en het project op een pragmatische manier aan te pakken. Voor de huisartsenpraktijken in regio Almelo is een structurele oplossing bedacht. Alle huisartsenpraktijken in deze omgeving zijn gekoppeld aan een ‘vaste’ specialist Ouderenzorg waardoor zij nu gebruik maken van de inzet van de specialist Ouderenzorg. Zo hebben zij niet meer te maken met verschillende contactpersonen en kunnen zij makkelijk en snel patiënten verwijzen voor consultaties. Wachttijden GGZ In 2016 werd in de bestuurlijke themagroep ggz het onderwerp wachttijden in de ggz als een gezamenlijk onderwerp en probleem benoemd. Het onderzoek richtte zich op wachttijden in de gehele zorgketen ggz, zowel bij de huisarts, als voor een verwijzing naar diagnostiek en behandeling. Na een verwijzing gelden de zogeheten ‘Treeknormen’. De eerste fase van het onderzoek richtte zich op het proces en variabelen die wachttijd beïnvloeden. In de tweede fase van het onderzoek zijn wachttijden en variabelen gemeten over de gehele keten en besproken in de stuurgroep. De voorkeur van de stuurgroep ging uit naar het bespreken van knelpunten gebonden aan de regio van de instelling samen met de huisartsen(organisaties). Voldoende knelpunten zijn opgehaald tijdens de interviews. Daarmee werd het onderwerp Wachttijden in de ggz van de agenda van het zorgnetwerk Zenderen gehaald. In de bestuurlijke themagroep ggz namen de volgende organisaties deel: Dimence, FEA, Huisartsenkring Twente, Mediant, Menzis, Paaz ZGT en MST, Tactus, Thoon en vrijgevestigden. De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door Roset. Flowchart dementie In 2014 zijn een aantal enthousiaste partijen om tafel gegaan met een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het diagnostisch traject van dementie in Twente. Hiervoor is een flowchart bij het vermoeden van een cognitieve stoornis/dementie ontwikkeld door IZO Twente, THOON, FEA, Dementie Twente en projectondersteuning van Roset. De flowchart ondersteunt de diagnostiek van dementie en de diverse verwijslijnen. Het maakt inzichtelijk welke stappen de huisarts en/of praktijkondersteuner zelf kunnen nemen en naar wie verwezen kan worden voor aanvullende diagnostiek. De flowcharts zijn tijdens verschillende scholingsavonden geïntroduceerd en zijn te vinden op de websites van de betrokken partijen. Download. Voor de verschillende flowcharts kunt u klikken op onderstaande linkadressen: Regio Almelo Regio Enschede Regio Hengelo   Eenmalige consultatie medisch specialist Het project ECMS (eenmalige consultatie medisch specialist) is in april 2016 gestart om het meedenken van een specialist met een huisarts te faciliteren. Het gaat daarbij om de inzet van ‘hoofd en handen’ van specialist op het moment dat een huisarts verwacht dat de patiënt wel in de eerste lijn zou kunnen worden geholpen maar twijfelt over diagnose en/of interventie. Ook kan er behoefte zijn aan extra geruststelling naar patiënt toe. Bij ECMS wordt de patiënt eenmalig (fysiek) naar de specialist verwezen of kan een e-consult worden aangevraagd. De huisarts ontvangt het advies en zet de behandeling voort, het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken. Ervaringen met ECMS door zorgverleners en patiënten zijn zeer positief. Patiënten beoordelen het met een 8,5; huisartsen denken in 88% van de gevallen de zorg verder zelf te kunnen voortzetten! In 77 procent van de gevallen kan de behandeling daadwerkelijk worden voortgezet in de eerste lijn. Ook medisch specialisten beoordelen de inzendingen die gedaan zijn als zeer geschikt. Zie ook het artikel in het tijdschrift De Eerstelijns. < LINK naar artikel eerstelijns> ECMS is een succesvol project geïnitieerd door de ziekenhuizen MST en ZGT, zorggroepen FEA en Thoon, zorgverzekeraar Menzis en projectuitvoering Roset. ECMS wordt via zorgverzekeraar Menzis met geïnteresseerde zorgpartijen geïmplementeerd.

Aanleiding

Aanleiding

Veranderend zorglandschap Nederland heeft te maken met een veranderend zorglandschap. De demografische ontwikkeling van de bevolking zal de komende jaren leiden tot een verdere toename van het aantal ouderen (vergrijzing). Vanaf 1900 tot en met 2012 is het aantal 65-plussers toegenomen van 0,3 naar 2,7 miljoen. Het aantal 80-plussers nam nog sterker toe; van 35.000 naar 686.000. Volgens prognoses zijn er in 2060 ongeveer 4,7 miljoen 65-plussers. Naar verwachting is dan 26% van de totale bevolking ouder dan 65 jaar. Door de toename van het aantal ouderen en door de steeds hoger wordende levensverwachting krijgen we in het Nederlandse zorglandschap te maken met een toename van het aantal chronisch zieken. Een op de drie mensen in Nederland heeft tenminste één chronische ziekte. In totaal zijn dat ongeveer 5,3 miljoen mensen. Van de 75-plussers heeft zelfs 79% een chronische aandoening. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van multi-morbiditeit (het hebben van meer dan één chronische ziekte). Van de Nederlandse bevolking heeft al 11% hiermee te maken. Dit komt neer op  1,9 miljoen mensen. Deze demografische ontwikkelingen leiden tot een stijgende en veranderende zorgvraag: een complexere zorgvraag die de huidige capaciteit en benodigde financiën in de gezondheidszorg overvraagt. De zorguitgaven in Nederland zijn tussen 1999 en 2014 meer dan verdubbeld. In 2014 besloegen de zorguitgaven bijna 95 miljard. We gaven in dat jaar 14,5% van ons bruto binnenlands product (bbp) uit aan zorg en welzijn. Naar verhouding zijn de zorgkosten in Nederland het allerhoogst van heel Europa. Kortom, de Nederlandse gezondheidszorg staat onder grote druk. Substitutie is niet voldoende De overheid en zorgverzekeraars zetten zich in om de zorgkosten niet langer onbeteugeld te laten groeien en zetten in op krimp van het ziekenhuisbudget. In het Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 hebben de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de voorlopers van koepelorganisatie InEen, Zorgverzekeraars Nederland (LHV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal ambities afgesproken. Allereerst willen deze partijen de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken houden. Daarnaast is er de ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis (tweede lijn) te laten plaatsvinden in de eerste lijn. Dit wordt substitutie genoemd. Chronisch zieken komen hierdoor steeds meer onder de regie van de huisarts te vallen, waardoor uit domeinen als de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) steeds meer een beroep op bijvoorbeeld de huisartsenzorg wordt gedaan. De huisarts wordt gezien als de onmisbare schakel in het beter, bereikbaar en betaalbaar maken van de zorg. De veranderende en complexere zorgvraag brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel zorgverleners als zorgbestuurders. Zij komen tot de conclusie dat substitutie van zorgtaken van de tweede naar de eerste lijn alleen niet voldoende is voor een structurele daling van zorgkosten. Het draait veel meer om afstemming en organisatie van zorg, met betere gezondheidsuitkomsten tot gevolg. Het huidige adagium in de zorg is: per gespendeerde euro meer zorg leveren met hogere kwaliteitsstandaarden. Dit adagium heeft betrekking op de totale gezondheidszorg: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, jeugdzorg, thuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. De veranderende zorgvraag doet hiermee een beroep op de verantwoordelijkheid van iédere zorgprofessional om actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders en beter kan worden georganiseerd, zonder dat aan kwaliteit van zorg wordt ingeboet. Integrale samenwerking “Hoe kunnen we de zorg in Nederland toekomstbestendig maken met de burger als centraal vertrekpunt?” Dit vraagstuk kan niet simpelweg worden opgelost door één beroepsgroep of organisatie, maar vraagt om samenwerking en afstemming tussen belangrijke partners in het zorglandschap. Er moet sprake zijn van waardecreatie die is gericht op het creëren van een onderscheidend aanbod voor de patiënt, in plaats van een uniform aanbod tegen zo laag mogelijke kosten. Vanuit deze visie is elke actor in het zorgsysteem erop gericht om waarde te creëren voor zorgvragers, uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Dit wordt waardegedreven zorg genoemd en is de Nederlandse variant van het concept ‘value-based health care’, zoals de Amerikaanse Harvard-professor Michael Porter beschrijft in zijn boek “Redefining Health Care”. In dit boek zet Porter een nieuwe visie op de gezondheidszorg uiteen. De kern is: plaats niet aanbieders, verzekeraars of andere partijen centraal, maar de waarde voor de klant. Waar het om gaat, is dat het systeem moet draaien om de gezondheid van de patiënt, en dat alle systemen voor hem/haar ingericht zijn. Om dit te realiseren, is samenwerking noodzakelijk. Uitgaan van klantwaarde geeft een geheel nieuw perspectief op de inrichting van de zorg. Het ideaalbeeld is integrale zorg voor de burger en patiënt, waarbij waardegedreven zorg centraal staat. De patiënt dient de hulp en zorg als één systeem te ervaren, waarbij zorgverleners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor resultaten en gezondheidsuitkomsten. Hiervoor is integrale en waardegedreven samenwerking nodig tussen organisaties en individuele zorgprofessionals. Waardegedreven samenwerking is de sleutel tot kwaliteit, doelmatigheid en innovatie in de gezondheidszorg.  

Partners

Partners

Het aantal partners van Zenderen is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld. Zorgnetwerk Zenderen begon in 2012 met een kleinschalige conferentie en netwerkbijeenkomst in het plaatsje Zenderen met ongeveer 50 deelnemers. Deze conferentie werd geïnitieerd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) Kring Twente. In oktober 2015 vond de derde netwerkbijeenkomst plaats, waaraan meer dan 100 zorgbestuurders en zorgverleners deelnamen vanuit verschillende gebieden van de gezondheidszorg, waaronder gemeenten, de VVT-sector, GGZ-professionals en acute zorgverleners. Wilt u meer weten over de geschiedenis van Zenderen? Klik dan hier. Momenteel heeft Zorgnetwerk Zenderen de volgende 19 partners in Twente: Acute Zorg Euregio Ambulance Oost De 14 Twentse gemeenten (Samen14) Dimence Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) GGD Twente Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) Huisartsenpost Hengelo Landelijke Huisartsen Verenging (LHV) Huisartsenkring Twente Mediant Medisch Spectrum Twente (MST) Menzis Zorgverzekeraar Mindfit Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg Twente (ROSET) Twentse Huisartsenonderneming Oost Nederland (THOON) Vrijgevestigde psychologen en psychiaters VVT-vertegenwoordigers Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Zorgbelang Overijssel Wilt u zelfstandig participeren binnen Zenderen of staat uw organisatie niet tussen deze lijst en wilt u daar graag verandering in brengen? Klik dan hier voor meer informatie.  

Geschiedenis

Geschiedenis

Huisartsen, ziekenhuizen, organisaties voor ouderen en thuiszorg, revalidatiecentra, GGZ en jeugdzorg werkten in vaste verhoudingen met elkaar samen. Steeds meer wordt de zorgsector met een haast onmogelijke paradox geconfronteerd, want terwijl de kosten stijgen, dalen de inkomsten en het rendement van zorgorganisaties, terwijl het aantal bezoeken per patiënt in de huisartsenpraktijk stijgt. Ook wil het kabinet laagcomplexe en veelvoorkomende zorg onder regie van de eerste lijn brengen. Daarom heeft Huisartsenkring Twente van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2013 drie werkconferenties georganiseerd over toekomstbestendige zorg in de regio Twente. Dit initiatief staat inmiddels bekend als het samenwerkingsinitiatief  ‘Zenderen’. Voor ieder thema waaraan partijen gezamenlijk invulling wilden geven, werd een bestuurlijke themagroep ingesteld. Tijdens de tweede conferentie in 2014 werden vijf bestuurlijke themastuurgroepen benoemd door de Twentse zorgaanbieder. Samenwerking 1e & 2e lijn Spoedzorg Ouderenzorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zenderen I In reactie op de landelijke ontwikkelingen is op initiatief van de Huisartsenkring Twente van de LHV in het najaar van 2013, samen met de belangrijkste partners van het Twentse zorglandschap, een werkconferentie georganiseerd met als streven een toekomstbestendige zorg in Twente. Deze werkconferentie vond plaats in het stadje ‘Zenderen’ en is sindsdien een begrip geworden in de Twentse gezondheidszorg. Tijdens deze eerste conferentie werd gedebatteerd over hoe partijen samen toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger kunnen bewerkstelligen. Partijen komen steeds meer tot de conclusie dat het uitgangspunt bij iedere doelstelling voor de toekomstbestendige zorg moet zijn: “de juiste zorg (kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk, maatwerk en betaalbaar), op de juiste plek (patiënt centraal, zo dicht mogelijk bij de patiënt), door de juiste zorgprofessional op het juiste moment geleverd”. Partijen willen waardegedreven zorg leveren aan de burgers in Twente, maar willen ook waardegedreven samenwerken. De voorwaarde voor een waardegedreven samenwerking is een gedeelde ambitie. Deze ambitie geeft de samenwerking energie en perspectief en is volledig gericht op waardecreatie voor de patiënt. Een gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld van de samenwerking is hierbij essentieel. Voor partners in het samenwerkingsverband moet duidelijk worden hoe hun eigen organisatiestrategie afgestemd kan worden op de strategie van de samenwerking. Dit moet leiden tot een gezamenlijk belang en een gezamenlijke ambitie.  Zenderen II De werkconferentie heeft in 2014 een vervolg gekregen tijdens Zenderen II, waarin door de deelnemers enkele thema’s en concrete projecten zijn benoemd. Verschillende disciplines en organisaties uit de regio hebben samen aan deze projecten gewerkt. Tijdens het opstarten van o.a. deze initiatieven werd geconstateerd dat partijen behoefte hebben aan een strakkere regie op projecten en gecoördineerde afstemming tussen de diverse thema’s. Hiervoor is de hulp van stichting ROSET (Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg) ingeroepen.  Zenderen III Partijen hebben gezamenlijk besloten dat de tijd is gekomen om over te gaan op een meer formele vorm van integrale samenwerking op basis van een gezamenlijke ambitie en strategie. Een volgende te nemen stap is een meer geformaliseerde governance structuur, waarin integraal opdrachtgeverschap wordt belegd en een projectmatige aanpak van activiteiten wordt gehanteerd. Op 14 oktober 2015 vond daarom de derde netwerkconferentie plaats: Zenderen III. Men stond gezamenlijk stil bij de uitdagingen die samenwerken in de zorg met zich mee brengt. Hiertoe waren een aantal sprekers uitgenodigd die de bezoekers trachten te verbinden en te inspireren. Met de presentaties over de voortgang van het zorgnetwerk werd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de verschillende projecten. Ook was er voldoende mogelijkheid om met elkaar te netwerken en bij te praten. Ongeveer 100 zorgprofessionals en bestuurders uit eerste- en tweedelijnsinstellingen namen deel aan de netwerkbijeenkomst. De vijf bestuurlijke themagroepen presenteerden middels een poster hun gezamenlijke ambities, benoemde projecten en voortgang.  

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie Het doel van de samenwerking in de netwerkorganisatie Zenderen is om toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg te faciliteren om zo te komen tot een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente. Vanuit deze missie is elke actor erop gericht om in gezamenlijkheid waarde te creëren voor zorgvragers, uitgedrukt in gezondheidsuitkomsten per gespendeerde euro. Projecten en samenwerkingsactiviteiten tussen partners dienen bij te dragen aan de volgende gezamenlijke ambities: Preventie en zelfmanagement laten werken; Informatie en dagelijkse zorg rond de patiënt organiseren; Diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid); Differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie. Visie De samenwerking binnen Zenderen heeft betrekking op de gezamenlijke ambities die partijen niet als zelfstandige organisatie kunnen realiseren. Het betreft zorg en diensten waarbij partijen willen samenwerken om toegevoegde waarde voor de patiënt en cliënt te kunnen creëren. De volgende visie werd in 2014 door partners van Zenderen benoemd tijdens de tweede conferentie: “Wij, de zorgaanbieders in de regio Twente, leveren met effectief gebruik van mensen en middelen de beste zorg – zowel in cure en care als in de afstemming tussen zorgverleners- voor de Twentse patiënt door intensief samen te werken op basis van noaberschap. Daarbij maken we bewust gebruik van ieders specifieke kennis en kunde: we zoeken elkaar op en leren van elkaar. Naast het voortdurend verbeteren van de bestaande zorg is er nadrukkelijk aandacht voor innovatie waarbij het patiëntenperspectief altijd het uitgangspunt is.” Thema’s en projecten Partners van Zenderen benoemen relevante zorgthema’s, waaraan ze gezamenlijk invulling willen geven in de vorm van projecten. Voor meer informatie over de benoemde thema’s, kunt u hier klikken. Om ervoor te zorgen dat de juiste projecten worden benoemd, is het belangrijk om te toetsen of projecten voldoen aan enkele criteria die de missie en visie van Zenderen kenmerken. Op basis hiervan wordt bepaald of projectideeën al dan niet in aanmerking komen voor invulling binnen zorgnetwerk Zenderen. Het projectidee heeft betrekking op de gezamenlijke ambities die partijen niet als zelfstandige organisatie kunnen realiseren; Het projectidee draagt bij aan het faciliteren van toegankelijke, samenhangende en kwalitatief goede zorg met als doel een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de individuele burger in de regio Twente; Het projectidee draagt bij aan één of meerdere van de volgende ambities: (1) informatie en dagelijkse zorg rondom de patiënt organiseren; (2) preventie en zelfmanagement laten werken; (3) diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen (zelfredzaamheid); (4) differentiatie van specialistische zorg waarmaken en deze verbinden aan de zorg dichtbij de woonomgeving van de patiënt en zijn/haar familie; Het projectidee beoogt lijnoverstijgende (nieuwe) diensten, oplossingen en/of veranderingen; Bij een projectidee zijn minstens twee verschillende partijen betrokken; Het projectidee kan op lokaal of regionaal niveau worden uitgevoerd, en heeft en kan bij voorkeur een impact hebben voor heel Twente; Het projectidee is niet gericht op het (her)verdelen van de markt en/of het verbeteren van de concurrentiepositie van één of meerdere partijen.  

Bekijk alle onderdelen

Eerstelijns procesregisseurs voor strategie en innovatie

Vergroot uw kansen bij het starten van innovatie

Onze expertise
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×